1. นโยบายการคลัง
- งบประมาณแผ่นดินแบบขาดดุล  เพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- อัดชีดเงินเข้าสู่ระบบ ผ่านเช็คช่วยชาติ, โบนัสข้าราชการ, โครงการลงทุนสารธารณะ (รถไฟฟ้าสายใหม่ๆ )
- ลดภาษีบางตัว  เก็บภาษีเพิ่มบางตัว

2. นโยบายการเงิน
- ลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เพื่อกระตุ้นการลงทุนและรักษาค่าเงิน
- การลดมาตรการผ่อนปรนและกระตุ้นสินเชื่อ
- อัดเงินเข้าสู่ธนาคารต่างของรัฐ เช่น  ออมสิน SME Bank ( เข้าไปค้ำประกันเงินกู้แก่ธุรกิจ ), อาคารสงเคราะห์ (กระตุ้นภาคการบริโภคและอสังหาริมทรัพย์

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5b7e17f61f020895&table=%2Fguru%2Fsearch%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587

3. ระบบงบประมาณ

รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลจำนวน 249,500 ล้านบาท โดยกำหนดเป้าหมายรายได้ตามเอกสารงบประมาณไว้ 1,585,500 ล้านบาท และตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ 1,835,000 ล้านบาท และหากสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 94.0 รวมทั้งเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากปีก่อนได้อีกประมาณ 130,400 ล้านบาทแล้ว คาดว่าดุลเงินงบประมาณของปี 2552 นี้ จะขาดดุล 269,800 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเต็มวงเงินจำนวน 249,500 ล้านบาทส่งผลให้ขาดดุลเงินสดจริงๆ ประมาณ 20,300 ล้านบาท 

http://www.bangkokbiznews.com/home/news/finance/finance/2009/01/05/news_3866.php

Comment

Comment:

Tweet